Cha Ca /chah kah/ Fish Balls/Patties Ingredients: 2 lbs Tilapia (or catfish), gutted and cleaned ½ lb Ground pork   Marinade: 2 tbsp Fish sauce 1 tbsp Sugar 1 tbsp Garlic powder 1 tbsp Dill (dried) ½ tbsp Pepper ½ tbsp Onion powder 2 tbsp Potato starch 1¼ tbsp...